Menü Bezárás

Vásárlói tájékoztató

A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni:

- a webáruházban szereplő termékek lényeges tulajdonságairól,

- a termékek adóval növelt vételáráról és a fuvardíjról,

- a digitális adattartalom működéséről, és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről (45/2014. (II.26.) Korm.rend. 11.§ (1) t)),

- a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően (45/2014. (II.26.) Korm.rend. 11.§ (1) u)).

A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a fogyasztó tudomásul vegye azt, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után (45/2014. (II.26.) Korm.rend. 15.§ (2)).

A vállalkozás köteles az ászf-et olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat (Ptk. 6:82. § (2)).

Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközökkel biztosítani, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési nyilatkozatát megtámadhatja (Ptk. 6:83. §).

Az elektronikus utat biztosító fél köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól, és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás nem érkezik meg a másik félhez késedelem nélkül (Ptk. 6:84. § (2)).

A webáruház köteles elektronikus úton, közvetlenül és folyamatosan közzétenni a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelyét, telephelyét, elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a webáruház részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetők. (2001. évi CVIII. tv. 4.§ h)).

A webáruház köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat (2001. évi CVIII. tv. 5.§ (1)).

A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak (2001. évi CVIII. tv. 6.§ (1)).

A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól (2001. évi CVIII. tv. 6.§ (2)).